ريیس جمهور آذربایجان در حضور پوتین: قره باغ خاک آذربایجان است!

ريیس جمهور آذربایجان در حضور پوتین: قره باغ خاک آذربایجان است!
04 اکتبر 2019, 14:21

ريیس جمهور آذربایجان در حضور پوتین: قره باغ خاک آذربایجان است علامت تعجب.

قبل از این رییس جمهور ارمنستان گفته بود:«قره باغ خاک ارمنستان است نقطه.»