اولین گروه زائران جمهوری آذربایجان عازم زیارت اربعین شدند

اولین گروه زائران جمهوری آذربایجان عازم زیارت اربعین شدند
28 سپتامبر 2019, 14:33

اولین گروه زائران جمهوری آذربایجان عازم زیارت اربعین شدند. اغلب آنها موکبداران هستند.