جنگنده های اماراتی گروههای یمنی مورد تایید سعودیه را این گونه به خاک و خون کشیدند

جنگنده های اماراتی گروههای یمنی مورد تایید سعودیه را این گونه به خاک و خون کشیدند
30 آگوست 2019, 16:09

جنگنده های اماراتی گروههای یمنی مورد تایید سعودیه را این گونه به خاک و خون کشید.