رئیس جمهور ایران: خبرنگاران بدون لکنت زبان نقص ما را بگویند

رئیس جمهور ایران: خبرنگاران بدون لکنت زبان نقص ما را بگویند
07 آگوست 2019, 12:39

رئیس جمهور: خبرنگاران بدون لکنت زبان نقص ما را بگویند.