در اثر تجاوز اسرائيل به سوریه تعداد کشته شدگان به ده نفر رسید - منابع اسرائيلی

در اثر تجاوز اسرائيل به سوریه تعداد کشته شدگان به ده نفر رسید - منابع اسرائيلی
01 جولای 2019, 14:14

در اثر تجاوز اسرائيل به سوریه تعداد کشته شدگان به ده نفر رسید - منابع اسرائيلی