سعودیه در یمن یک منزل مسکونی را بمباران کرد - ۸ غیر نظامی کشته شدند

سعودیه در یمن یک منزل مسکونی را بمباران کرد - ۸ غیر نظامی کشته شدند
29 ماه ژوئن 2019, 12:40

سعودیه در استان تعز یمن یک منزل مسکونی را بمباران کرد - ۸ غیر نظامی که همه اعضای یک خانواده بودند کشته شدند.