ماهواره ها ضربات حوثیها به فرودگاههای سعودیه را نشان دادند

ماهواره ها ضربات حوثیها به فرودگاههای سعودیه را نشان دادند
27 ماه ژوئن 2019, 14:08

ماهواره ها ضربات حوثیها به فرودگاههای سعودیه را نشان دادند