حوثیها بیش از ده نفربر و خودروی نظامی سعودیه را تار و مار کردند

حوثیها بیش از ده نفربر و خودروی نظامی سعودیه را تار و مار کردند
07 ماه ژوئن 2019, 16:23

حوثیها در نجران سعودیه بیش از ده نفربر و خودروی نظامی را تار و مار کردند.