هزاران نیجریه ای در ابوجا به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند

هزاران نیجریه ای در ابوجا به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند
01 ماه ژوئن 2019, 13:36

هزاران نیجریه ای در ابوجا به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند.