موشکهای ارمنستان در شهر آغجابدی آذربایجان به خانه های مسکونی خسارتهایی وارد کرد

  • 4

باکو, Kəmalə Bədəlova, İnteraz, 08 اکتبر 2020, 08:27

موشکهای ارمنستان در شهر آغجابدی آذربایجان به خانه های مسکونی خسارتهایی وارد کرد